welcome to help ts site - تماس جـ.نـ.سـ.ی از راه دهان (سـ.کـ.س دهانی)
" ورود شما را به سایت علمی اطلاع رسانی پزشکی, روانشناسی،جـ.نـ.سـ.ی خوشامد میگویم "

تماس جـ.نـ.سـ.ی از راه دهان (سـ.کـ.س دهانی)

  Oral S.e.x is a Common Practice

 

توجه داشته باشید هدف از تهیه و نشر مطالب مربوط به مسایل جـ.نـ.سـ.ی در این وبلاگ فقط به منظور اطلاع رسانی مناسب می باشد و هیچگونه هدف غیر اخلاقی در کار نیست . با توجه به اینکه درصدی از آمار طلاق و مشکلات زندگی زناشویی مربوط به مشکلات جـ.نـ.سـ.ی و در واقع عدم آگاهی صحیح از مسائل جـ.نـ.سـ.ی می باشد به بررسی مسائل و مشکلات جـ.نـ.سـ.ی می پردازیم

 

تماس جـ.نـ.سـ.ی و تـ.حـ.ریـ.ک از راه دهان با و.ا.ژ.ن (عضو جـ.نـ.سـ.ی زنانه) و یا با آلـ.ت تـ.نـ.اسـ.لـ.ی مرد را تماس جـ.نـ.سـ.ی امن نمی شناسند. تحقیقات تاکنون ثابت کرده اند که تماس از راه دهان می تواند ویروس اچ. آی. وی. و علاوه بر آن دیگر بیماری های مقاربتی سرایتی را انتقال دهد.

 

 تحریک جـ.نـ.سـ.ی از راه دهان مسئله ای که عمومیت دارد

تماس از راه دهان تحریک بر انگیزبوده و قوه جـ.نـ.سـ.ی را تحرک می دهد. این کار از طریق مکیدن پـ.نـ.یـ.س (آلـ.ت تـ.نـ.اسـ.لـ.ی مرد)، و یا لسیدن و.ا.ژ.ن(عضو جـ.نـ.سـ.ی زنانه) و مـ.قـ.عـ.د صورت می گیرد.

"Fellatio" نام لاتین روشی است که در آن آلـ.ت مرد توسط زبان تـ.حـ.ریـ.ک  می شود.

"Cunnilingus" به روشی گفته می شود که دهان به تـ.حـ.ریـ.ک  و.ا.ژ.ن (عضو جـ.نـ.سـ.ی زنانه) و چـ.وچـ.ولـ.ه یا کـ.لـ.یـ.تـ.وریـ.س می پردازد.

"Anilingus" اصطلاح لاتین روشی است که دهان با مـ.قـ.عـ.د برای تحریک در تماس است.

مطالعات نشان می دهد که تماس جـ.نـ.سـ.ی دهانی معمولاً دربین همه گروه های سنی که این جوانان را هم شامل می شود، رایج است و در بین بسیاری از شرکای جـ.نـ.سـ.ی زن و مرد و همچنین بین شرکای جـ.نـ.سـ.ی هـ.م جـ.نـ.س رواج دارد.دربین جوانان به خصوص خانم های جوان ممکن است به دلیل عدم تمایل به دخول و حفظ بـ.کـ.ارت به عنوان نوعی تمرین در رشد توانایی جنسیتی ویا پاسخ به کنجکاوی های روابط جـ.نـ.سـ.ی این عمل جالب باشد که با توجه به خطر انتقال ویروس بهتر است که با هیچ یک از گروه های شرکای جـ.نـ.سـ.ی انجام ندهید.(البته درتحریک دهانی آلـ.ت تـ.نـ.اسـ.لـ.ی مردانه در صورت استفاده صحیح از محافظ کـ.انـ.دوم، خطر انتقال بسیار ناچیز خواهد بود.)

 

تماس جـ.نـ.سـ.ی دهانی و خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی.

خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. از یک شریک جـ.نـ.سـ.ی آلوده از طریق تماس جـ.نـ.سـ.ی دهانی بسیار کمتر از ریسک انتقال اچ. آی. وی. از طریق نزدیکی مقعدی و واژینال است. از این جهت که، مشخص کردن میزان دقیق خطر ریسک انتقال ویروس اچ. آی. وی. از راه س.ک.س دهانی مشکل است. بعلاوه اینکه بیشتر اشخاص در روابط جـ.نـ.سـ.ی شان شکل های دیگری از تماس های جـ.نـ.سـ.ی را علاوه بر رابطه دهانی دارند. مانند دخـ.ول در و.ا.ژ.ن و یا مـ.قـ.عـ.د. به این دلیل مشکل می توان مشخص کرد که این انتقال نتیجه تماس دهانی بوده و یا نتیجه تماس های خطرناک دیگربوده است.ضمن این که علاوه برخطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. در تماس دهانی بیماری هایی سرایتی مـ.قـ.اربـ.تـ.ی نیز از این راه منتقل می شوند. وقتی که پزشکان خطرانتقال دادن یک آلودگی مسری مانند اچ. آی. وی را توصیف می کنند بیشتر از اصطلاح "خطر بالقوه" ویا "خطر نظری" استفاده می کنند. به زبانی ساده تر "خطر بالقوه" یعنی انتقال از یک شخص به شخصی دیگر ممکن است، هر چند که تاکنون مدارکی مستند برای اثبات قطعی آن وجود ندارد." خطر بالقوه" به معنی " خطر بالفعل " نیست. به کلام دیگر انتقال آلودگی با ویروس اچ. آی. وی. از نظر "نظری ممکن" است اما الزاماً منظور این نیست که حتماً اتفاق خواهد افتاد. " خطر بالفعل " در توصیف "انتقالی" استفاده می شود که مدارک مستند علمی کافی برای اثبات آن وجود داشته باشد.  

 

خطر انتقال ویروس در تماس دهانی با پـ.نـ.یـ.س ( آلـ.ت تـ.نـ.اسـ.لـ.ی مردانه)

خطر بالقوه:

در تماس دهانی با آلـ.ت مردانه به شکل "نظری" خطر انتقال برای شریکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که آلـ.ت را با دهان خود تحریک می کند) وجود دارد. بدلیل اینکه آلودگی از طریق ترشحات پیش از مـ.نـ.ی و مـ.نـ.ی به دهان راه پیدا می کند.برای شخصی که آلـ.ت وی بوسیله دهان شریک جـ.نـ.سـ.ی اش تحریک می شود نیز، از نظر "نظری" خطر انتقال آلودگی وجود دارد به دلیل آن که آلودگی مستقیماً از ترشحات دهان بوسیله خراش، بریدگی روی پـ.نـ.یـ.س و همچنین از طریق مـ.نـ.ی با خون تماس پیدا می کند.

 

خطر بالفعل:

البته میزان خطر به مراتب بسیار کمتر از خطر تماس جـ.نـ.سـ.ی مقعدی و واژینال است."ضمناً ویروس اچ. آی. وی. می تواند به شخص دریافت کننده انتقال پیدا کند حتی در مواقعی که انـ.زال صورت نگرفته و مایع مـ.نـ.ی خارج نشده باشد."

 

خطر انتقال ویروس در تماس دهانی با و.ا.ژ.ن (عضو جـ.نـ.سـ.ی زنانه)

خطر بالقوه:

در تماس دهانی با عضو جـ.نـ.سـ.ی زنانه به شکل "نظری" خطر انتقال برای شریکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که و.ا.ژ.ن را با دهان خود تحریک می کند) وجود دارد. بدلیل اینکه مایعات مـ.هـ.بـ.لـ.ی آلوده و خون و.ا.ژ.ن آلوده می تواند به داخل دهان راه پیدا می کند. (این مسئله محدود به خون دوران قاعدگی نمی شود.) برای خانمی که عضو جـ.نـ.سـ.ی وی بوسیله دهان شریک جـ.نـ.سـ.ی اش تـ.حـ.ریـ.ک می شود نیز، از نظر "نظری" خطر انتقال آلودگی وجود دارد، اگر ویروس و یا خون آلوده ازمایعات دهان و به و.ا.ژ.ن و زخم های مـ.هـ.بـ.لـ.ی و یا دیواره و.ا.ژ.ن تماس پیدا کند.

 

خطر بالفعل:

میزان خطر انتقال اچ. آی. وی. در این مورد نیز به مراتب بسیار کمتر از خطر انتقال ویروس از طریق تماس جن.سی مقعدی و واژینال است. در هر صورت در چندین مورد گزارش شده از انتقال ویروس ازطریق دهان، بیشتر تماس دهانی با واژینال گزارش شده است.

 

خطر انتقال ویروس در تماس دهانی با مـ.قـ.عـ.د

خطر بالقوه:

در تحریک دهانی مـقـ.عـ.د نیز به شکل "نظری" خطر انتقال برای شریکی که تماس دهانی را انجام می دهد (کسی که مـ.قـ.عـ.د را با دهان خود تحریک می کند) وجود دارد. بدلیل اینکه این عضو در معرض خون آلوده قرار دارد که از ضایعات، ترشحات و خونی که بر اثر برش، زخم و یا خراش در اطراف مـ.قـ.عـ.د پدید می آید به داخل دهان راه پیدا می کند.برای شریک جـ.نـ.سـ.ی که مـ.قـ.عـ.د وی بوسیله دهان دیگری تـ.حـ.ریـ.ک می شود نیز، از نظر "نظری" خطر انتقال آلودگی وجود دارد، اگر ویروس و یا خون آلوده ازمایعات دهان و با مـ.قـ.عـ.د تماس پیدا کند.

 

خطر بالفعل:

مواردی مستدل و مستند از انتقال بوسیله تماس دهانی با مـ.قـ.عـ.د ثبت شده است.

 

کاستن خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. در تماس جـ.نـ.سـ.ی دهانی

پزشکان مواردی را گزارش کرده اند که ویروس اچ. آی. وی. از طریق تماس جـ.نـ.سـ.ی دهانی انتقال یافته است.خطر دریافت آلودگی به ویروس اچ. آی. وی. از طریق تماس جـ.نـ.سـ.یجن.سی دهانی را می توان با استفاده از کـ.انـ.دوم های لاتکس کاهش داد.

 

دسته بندی: مقالات علمی جـ.نـ.سـ.ی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۲ شهریور۱۳۸۸ساعت 1:56 AM  توسط " محمد "  |